Menu

Vedtægter

 

Vedtægter for B67

Foreningens navn

 

§ 1

Klubbens navn er B67, Odense, stiftet den 30. november 1967 ved sammenslutning af klubberne B. Thor, stiftet den 1.
september 1939, og Korsløkke Boldklub, stiftet den 1. juli 1948.

 

Foreningens formål

 

§ 2

Klubbens formål er at samle idrætsinteresserede til ved idræt og kammeratlig samvær at varetage interesser indenfor de under klubben enhver tid afstukne rammer.

 

§ 3

Klubben skal være tilsluttet de respektive idrætsforbunds hovedorganisationer under Dansk Idræts Forbund.

 

Medlemskab

 

§ 4 Stk. 1

Enhver kan blive medlem af klubben.

 

§ 4 Stk. 2

Ind og udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren

 

§ 4 Stk. 3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund hertil. Et sådan medlem kan dog indbringe eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 5 Stk. 1

Kontingentet, som betales hvert halve år forud, fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5 Stk. 2

Bestyrelsen er, når særlige forhold taler derfor, berettiget til at bevilge hel eller delvis kontingentfrihed.

 

§ 5 Stk. 3

Såfremt et medlem ikke har betalt sin kontingent senest den 20. i betalingsmåneden, kan bestyrelsen spærre vedkommende. Et spærret medlem har ikke stemmeret på generalforsamlinger og har ikke adgang til klubbens arrangementer, stævner eller turneringskampe. Vedkommende medlem kan ikke genoptages før kontingentet er betalt.

 

§ 5 Stk. 4

Kontingentet er til betaling på flg. datoer:
1. Kvartal 1. marts
2. Kvartal 1. september

 

Generalforsamlingen.

 

§ 6 Stk. 1

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes senest 1 måned før på klubbens officielle hjemmeside www.b67.dk og med opslag i klubben, eller med 14 dages varsel i det til enhver tid største odenseanske dagblad.

 

§ 6 Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

 

§ 6 Stk. 3

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede.

 

§ 6 Stk. 4

Stemmeret, jfr. § 5. Stk. 3, har alle klubbens medlemmer og samtlige udvalgsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Der tilkommer hvert medlem èn stemme.

 

§ 6 Stk. 5

På generalforsamlingen afgøres alle sager, (herunder også vedtægtsændringer) ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til opløsning af klubben et kvalificeret stemmeflertal, jfr. § 14

 

§ 6 Stk. 6

Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot 1 medlem forlanger det.

 

§ 6 Stk. 7

Der føres referat over vedtagne beslutninger.

 

§ 7

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget
4. Indkomne forslag
5. Valg A. Formand eller Kasserer
             B. Bestyrelsesmedlemmer
             C. Suppleanter
             D. Ungdomsformand
             E. Revisorer
             F. Revisorsuppleanter.
6. Eventuelt

 

 

§ 8 Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

 

§ 8 Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest I måned efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 8 Stk. 3

På en ekstraordinær generalforsamling afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.

 

Bestyrelsen

 

§ 9 Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig Formand, Kasserer, Sekretær, Næstformand samt 1 menigt medlem. (Seniorformand). Endvidere er de 2 formænd for henholdsvis, B67 Venner (Oldboys) samt Ungdomsformanden fødte medlemmer. (Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til sekretær og Næstformand). Alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance kan på generalforsamlingen vælges ind i bestyrelsen, såfremt de har været medlemmer af foreningen i 6 måneder eller mere.

 

§ 9 Stk. 2

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Formanden og 1 medlem vælges i ulige år. Kassereren og 2 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9 Stk. 3

Til bestyrelsen vælges hvert år 2 suppleanter.

 

§ 9 Stk. 4

Bliver bestyrelsesposter ledige i valgperioden, indtræder suppleanterne. Findes ingen suppleanter, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

 

§ 10 Stk. 1

Klubbens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der har ansvaret for klubbens ansatte personale.

 

§ 10 Stk. 2

Bestyrelsen er klubbens officielle repræsentanter og skal som sådan søge med kvalificerede medlemmer af klubben at nå sæde i de styrende organisationer under Dansk Idræts Forbund.

 

§ 10 Stk. 3

Bestyrelsen koordinerer og foranlediger alle tværorganisatoriske møder.

 

§ 10 Stk. 4

Bestyrelsen afholder møde så ofte det findes nødvendigt, dog mindste èn gang om måneden.

 

§ 10 Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer deltager i et bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

 

§ 10 Stk. 6

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den finder nødvendig.

 

§ 10 Stk. 7

Sekretæren fører referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt forestår klubbens korrespondance.

 

Ungdomsudvalget

 

§ 11

Ungdomsformanden vælges for 2 år i lige år. Ungdomsformanden nedsætter et ungdomsudvalg bestående af 4-6 personer. Udvalget skal godkendes af bestyrelsen inden af udvalget er nedsat.

 

Regnskab og revision

 

§ 12 Stk. 1

Klubbens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører klubbens regnskab og medlemskartotek, er desuden ansvarlig for klubbens værdier.

 

§ 12 Stk. 2

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

 

§ 12 Stk. 3

På generalforsamlingen vælges hvert år 2 revisorer og i revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

Tegningshæftelse

 

§ 13 Stk. 1

Klubben forpligtes ved underskrift af formand. Kassereren og I bestyrelsesmedlem.

 

§ 13 Stk. 2

Optagelse af evt. lån kan kun foretages af den samlede, eller godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter klubbens medlemmer hæfter solidarisk.

 

§ 13 Stk. 3

I alle andre tilfælde hæfter klubben kun for sine forpligtelser med sin formue, og der påhviler således ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Opløsning

 

§ 14 Stk. 1

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 5/6 af disse stemmer herfor.

 

§ 14 Stk. 2

Er det fornødne antal medlemmer ikke mødt frem, indvarsles der en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor der uanset antallet af fremmødte, kan tages beslutning med ovennævnte majoritet.

 

§ 14 Stk. 3

I tilfælde af opløsning skal klubbens midler gå til formål, der kan godkendes som almennyttige.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 9. februar 2006.

Luk